Činnost divize kamenolomy firmy ECOSTONE s.r.o.

  • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem
  • zemní práce včetně manipulace a přepravy materiálu pro skrývkové práce v kamenolomech
  • trhací práce malého a velkého rozsahu pro povrchové dobývání hornin, inženýrské stavby, stavební práce
  • rozpojování hornin pomocí hydraulických rozbíjecích kladiv na pásových nosičích bez použití trhavin
  • těžba rubaniny po odstřelu pásovými rypadly
  • doprava rubaniny pevnými dempry jako suroviny k následnému zpracování na primární drtič
  • mobilní drtící a třídící linka vč. haldovacího dopravníku
  • silniční motorová doprava a přeprava těžkých nákladů